GIÁO DỤC

CII chốt tỷ lệ chia cổ tức 14%, giảm room ngoại về 49%

Ngày 3/3/2021, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã họp và thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông, kế hoạch kinh doanh năm 2021, ngành nghề mới, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.