GIÁO DỤC

TP.HCM MỞ 2 TRẠM CẤP CỨU ĐƯỜNG THỦY, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Theo Đề án “Nâng cao năng lực Trung tâm cấp cứu 115 theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo” vừa được Sở Y tế TP.HCM trình UBND TP.HCM xem xét phê duyệt, thành phố sẽ mở thêm 2 trạm cấp cứu đường thủy, đường hàng không.