GIÁO DỤC

"Vàng xanh": Bất ngờ Trung Quốc có rất ít, 2 nước anh em của Việt Nam lại nhiều vô kể!

Các nước trên thế giới ngày càng sử dụng nhiều coban vì những ứng dụng quan trọng của kim loại này.