GIÁO DỤC

Bộ trưởng Tài chính nói về cải cách tiền lương để giáo viên đủ sống

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, ngân sách chi lương cho giáo viên năm 2024 là 120.000 tỷ và đến năm 2025 tăng lên khoảng 150.000 tỷ đồng.